ॠण

क्र.श. कर्जा योजना विवरण कर्जा माग गर्नेको योग्यता व्याजदर
१. औद्योगिक कर्जा

विशेषता

 • बचत खाता मार्फत भुक्तानी ।
 • अग्रिम कर्जा भुक्तानी शुल्क नलाग्ने ।
 • निशुल्क एबिबिएस सेवा ।
 • अवधि अधिकतम १० वर्ष ।

आवश्यक कागजातहरु

 • उद्योग दर्ता प्रमाण पत्र ।
 • उद्योगको व्यवसायिक योजना तथा लागत ईस्टीमेट ।
 • उद्योग सन्चालनको अनुभव वा तालिम भएको ।
 • मासिक किस्ता भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता ।
 • संस्थाको शेयर खरिद गरेको ९० दिन पुरा भएको ।

 

१६%
२. कृषि कर्जा

विशेषता

 • बचत खाता मार्फत भुक्तानी ।
 • अग्रिम कर्जा भुक्तानी शुल्क नलाग्ने ।
 • निशुल्क एबिबिएस सेवा
 • अवधि अधिकतम १० वर्ष ।

आवश्यक कागजातहरु

 • कृषि योग्य जमिनको पुर्जा वा लिजमा लिएको भए सो को कागज ।

 • कृषि कार्यालयको लागत ईस्टीमेट सिफारिस

 • परियोजनाका लागि आवश्यक जमिन भएको वा लिजमा लिएको हुनुपर्ने ।
 • मासिक किस्ता भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता ।
 • संस्थाको शेयर खरिद गरेको ९० दिन पुरा भएको ।
१६%
३. व्यापार कर्जा

विशेषता

 • औधोगिक कर्जामा रहेका सबै विशेषता यो कर्जामा हुने छन ।

आवश्यक कागजातहरु

 • हालको स्टक विवरण तथा खरिद गर्ने सामाग्रीको सूची
 • व्यापार भएको वा अर्को व्यवसाय शुरु गर्ने मनसाय राखेको ।
 • मासिक किस्ता भुक्तानी गर्न ससक्ने क्षमता ।
 • संस्थाको शेयर खरिद गरेको ९० दिन पुरा भएको ।
१६%
४. सेवा कर्जा

विशेषता

 • बचत खाता मार्फत भुक्तानी ।
 • अग्रिम कर्जा भुक्तानी शुल्क नलाग्ने ।
 • निशुल्क एबिबिएस सेवा
 • अवधि अधिकतम १ वर्ष ।

आवश्यक कागजातहरु

 • लेखापरिक्षण प्रतिवेदन
 • हालको स्टक विवरण तथा खरिद गर्ने सामाग्रीको सूची
सोही व्यवसायमा संलग्न रहेको हुनुपर्ने । १६%
५. मुद्दती रसिद धितो कर्जा

विशेषता

 • जम्मा रकमको ९० प्रतिशत सम्म भुक्तानी दिन सकिने । अग्रिम कर्जा भुक्तानी शुल्क नलाग्ने ।

आवश्यक कागजातहरु

 • मुद्दती रसिद ।
 • मुद्दती खातामा रकम जम्मा गरेको ।
 + २%
६. हायरपर्चेज कर्जा

विशेषता

 • वहानको ६० % सम्म लगानी गर्न सकिने ।
 • स्विकृत कर्जा रकम सिधै विक्रेतालाई भुक्तानी दिईने ।
 • तोके बमोजिमको बिक्री कमिशन विक्रेता बाट लिईने ।
 • बार्षिक बिमा शुल्क ग्राहकबाट लिई भुक्तानी गरिनेछ ।
 • अग्रिम कर्जा भुक्तानी शुल्क नलाग्ने
 • कर्जा अवधि अधिकतम १० वर्ष सम्म 

आवश्यक कागजातहरु

 • सक्कल ब्लुबुक । निर्जिवन बिमा पोलीसी । विक्रेताको कोटेसन तथा जमानत सिफरिस । चालक अनुमती पत्र । रुटपरमीट । सवारी चालक नियुक्त गर्नुपर्ने भए निजसंगको करारनामा ।
 • मासिक किस्ता तिर्ने माध्ययम वा योजना प्रस्ट हुनुपर्ने छ ।
 • व्यवसायीक प्रयोजनाका लागि खरिद गरिने वहानहरुको नियमानुसारको सरकारी तथा अन्य दायित्व (रुटपरमिट) पुरा भएको हुनु पर्नेछ ।
 • संस्थासंग सहमती भएको विक्रेताबाट मात्र खरिद गरेको हुनुपर्नेछ ।
 • मासिक किस्ता तिर्न सक्ने क्षमता ।
 • संस्थाको शेयर खरिद गरेको ९० दिन पुरा भएको ।
१६%
७. नविकरणिय उर्जा ऋण

विशेषता

 • स्विकृत कर्जा रकम सिधै विक्रेतालाई भुक्तानी दिईने ।
 • तोके बमोजिमको बिक्री कमिशन विक्रेता बाट लिन सकिनेछ ।
 • बार्षिक बिमा शुल्क ग्राहकबाट लिई भुक्तानी गरिनेछ ।
 • अग्रिम कर्जा भुक्तानी शुल्क नलाग्ने ।
 • कर्जा अवधि अधिकतम २ वर्ष ।

आवश्यक कागजातहरु

 • विक्रेताको कोटेसन तथा जमानत सिफरिस ।
 • संस्थासंग सहमती भएको विक्रेताबाट मात्र सामाग्री खरिद गरेको हुनुपर्नेछ ।
 • मासिक किस्ता तिर्न सक्ने क्षमता ।
 • संस्थाको शेयर खरिद गरेको ९० दिन पुरा भएको ।
१६%
८. सामाजिक कर्जा

विशेषता

 • औधोगिक कर्जामा रहेका सबै विशेषता यो कर्जामा हुने छन ।

आवश्यक कागजातहरु

 • आम्दानीको स्रोत खुल्ने कागजात
 • प्रयाप्त आम्दानीको स्रोत हुनुपर्ने ।
 • मासिक किस्ता भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता ।
 • संस्थाको शेयर खरिद गरेको ९० दिन पुरा भएको ।
१६%
९. वैदेशिक रोजगारी कर्जा

विशेषता

 • बचत खाता मार्फत भुक्तानी । वा रोजगारदाता कम्पनी (म्यान पावर) लाई भुक्तानी गरिने छ ।
 • अग्रिम कर्जा भुक्तानी शुल्क नलाग्ने ।
 • निशुल्क एबिबिएस सेवा
 • कर्जा अवधि अधिकतम २ वर्ष सम्म ।

आवश्यक कागजातहरु

 • पासपोर्ट, भिसा, अफर लेटर (तलब भत्ता सहित) ।
 • भिसा स्विकृत भएको हुनुपर्ने ।
 • मासिक किस्ता तिर्न सक्ने क्षमता ।
 • संस्थाको शेयर खरिद गरेको ९० दिन पुरा भएको ।
१६%
१०. लघुउद्यम कर्जा

विशेषता

 • बचत खाता मार्फत भुक्तानी । 
 • अग्रिम कर्जा भुक्तानी शुल्क नलाग्ने
 • निशुल्क एबिबिएस सेवा
 • कर्जा अवधि अधिकतम १० वर्ष सम्म ।

आवश्यक कागजातहरु

 • हालको स्टक विवरण तथा खरिद गर्ने सामाग्रीको सूची
 • व्यवसायीक योजना
 • कुनै सिप सिकेको भए सो को प्रमाण ।
 • फर्म दर्ता भएका वा नभएपनि व्यवसाय गरिरहेका साना तथा मझौला उद्यमीहुनु पर्ने ।
 • मासिक किस्ता तिर्न सक्ने क्षमता ।
 • संस्थाको शेयर खरिद गरेको ९० दिन पुरा भएको ।
१६%
११  हायरपर्चेज भईकल कर्जा

विशेषता

 • वहानको ६० % सम्म लगानी गर्न सकिने ।
 • स्विकृत कर्जा रकम सिधै विक्रेतालाई भुक्तानी दिईने ।
 • तोके बमोजिमको बिक्री कमिशन विक्रेता बाट लिईने ।
 • बार्षिक बिमा शुल्क ग्राहकबाट लिई भुक्तानी गरिनेछ ।
 • अग्रिम कर्जा भुक्तानी शुल्क नलाग्ने
 • कर्जा अवधि अधिकतम १० वर्ष सम्म 

आवश्यक कागजातहरु

 • सक्कल ब्लुबुक । निर्जिवन बिमा पोलीसी । विक्रेताको कोटेसन तथा जमानत सिफरिस । चालक अनुमती पत्र । रुटपरमीट । सवारी चालक नियुक्त गर्नुपर्ने भए निजसंगको करारनामा ।

 

 • मासिक किस्ता तिर्ने माध्ययम वा योजना प्रस्ट हुनुपर्ने छ ।
 • व्यवसायीक प्रयोजनाका लागि खरिद गरिने वहानहरुको नियमानुसारको सरकारी तथा अन्य दायित्व (रुटपरमिट) पुरा भएको हुनु पर्नेछ ।
 • संस्थासंग सहमती भएको विक्रेताबाट मात्र खरिद गरेको हुनुपर्नेछ ।
 • मासिक किस्ता तिर्न सक्ने क्षमता ।
 • संस्थाको शेयर खरिद गरेको ९० दिन पुरा भएको ।
१६%