• गृह
  • कर्मचारी विवरण

कर्मचारी विवरण

क्र.श.   पुरुष  महिला  जम्मा 
१.  वित्तीय यूनिट १७३ ९४  २६७
२.  किसान–कोप एग्रौ विजनेश ७ 
३. किसान–कोप मार्ट  ५  ११   १६
  जम्मा  १८५ १०५ २९० 

 

क्र.श.  बिवरण    जम्मा  प्रतिशत 
१  महिला   १०५ ३६  %
२  पुरुष  १८५  ६४  %
                              जम्मा    २९०  १०० %