• गृह
  • क्यू.आर.मर्चेन्ट सेवा

क्यू.आर.मर्चेन्ट सेवा

व्यवसाय गरिरहेका सदस्यहरुलाई आफ्नो व्यवसायमा आउने ग्राहकहरुले डिजिटल भुक्तानी गर्नका लागि क्यू आर मर्चेन्ट सेवा संस्थाले उपलब्ध गराउदै आएकोछ ।