बचत

          G = समुह        P = एकल
क्र.स. बचतको नाम विवरण तथा विशेषताहरु व्याजदर

संकेत

SMS संकेत

१. मासिक बचत

मासिक रुपमा नियमित समुहमा आवद्ध भई गरिने बचत मासिक बचत हो ।

 • न्युनतम रु १००।– भन्दा माथि समुहको निर्णयानुसार बचत गर्न सकिने ।
 • संस्था त्याग गर्दा व्याज सहित फिर्ता हुने ।
 • साविकको समूह बचत ।
४% G MB
 २.  शिक्षा तथा पेन्सन बचत

सन्तानको पढाई खर्च तथा बुढेसकालको सहाराका लागी गरिने बचत हो ।

 • यो बचत बैठक तथा कार्यालयमा जम्मा गर्न सकिने ।
 • मासिक समान रुपले नियमित रु.१०० देखी रु ५०००।–सम्म राख्न मिल्ने ।
 • ५ देखी १० वर्षमा ५ प्रतिशत व्याज ।
 • १० देखी १५ वर्षमा ५० प्रतिशत थप ।
 • १५ वर्षमा जम्मा रकमको दोब्बर ।

                                                  सबै शर्तहरु लागु हुनेछ । 

१३% सम्म 

G

PEN

 ३  पर्व बचत

रितिरिवाज अनुसारको चाडपर्वको खर्च व्यवस्थापन गर्न गरिने बचत हो ।

 • केन्द्र वा कार्यालयमा उपस्थित भई बचत जम्मा गर्न सकिने ।
 • कर्जा कारोबार गर्दा स्वऐच्छिक रुपमा जम्मा गर्न सकिने ।
 • वर्षमा २ पटकको चाडपर्वमा भिक्न सकिने ।
 • साविकको केन्द्रकोष बचत ।
४%

G

PB

 ४ 

उपकार बचत

केन्द्र अनुशासन नियमको पालना नगरेमा  तिर्नुपर्ने दण्ड, जरिवानाबाट जम्मा हुनेछ।

 • सामुहिक कार्यका लागि फिर्ता हुनेछ ।
५%

G

UB

५  

व्यक्तिगत बचत

सदस्यले आवश्यकता अनुसार रकम राख्न र झिक्न मिल्ने ।

 • न्युनतम् रु.१ देखी संस्थाले स्वीकारेको रकम मासिक बैठक वा कार्यालयमा जम्मा गर्न/झिक्न सकिने ।
 • न्युनतम मौज्दात : रु. १००।–
 • ATM, Mobile Banking, ABBS, चेक, सेवा ।
 • शेयर लाभाँस र अन्य सुविधा यसै खातामा जम्मा हुने ।
६%

G+P 

VB

गृहणी बचत

महिला सदस्यहरुलाई उच्चतम प्रतिफल दिने योजनाका साथ यस बचतको विकास गरिएको हो ।

 • ईच्छा अनुसार रकम जम्मा गर्न र झिक्न सकिने ।
 • न्युनतम मौज्दात : ५००।–
 •  ATM, Mobile Banking, ABBS सेवा ।
 • दैनिक मौज्दातमा व्याज ।
८।१०% G+P  GB 
 ७ 

सुनौलो मुद्धती बचत

 • न्युनतम् रु. ५००० देखी संस्थाले स्वीकारेको रकम जम्मा गर्न सकिने ।
 • जम्मा रकमको ९० प्रतिशत सम्म सापटी सुविधा ।
 • ३ वर्षमा बचतमा २५ प्रतिशत, ५ वर्षमा बचतमा ५० प्रतिशत र ८ वर्षमा बचतमा शत प्रतिशत रकम थप गरि फिर्ता हुने ।
 • ३ महिने १०।५० प्रतिशत
 • ६ महिने १०।७५ प्रतिशत
 • १ बर्षे ११।०५ प्रतिशत
 • २ बर्षे ११।५५ प्रतिशत
 • ३ बर्षे १२ प्रतिशत 
शर्त अनुसार

G+P

SFD

८ 

खुत्रुके बचत

 • खुत्रुके बचत SILVER : न्युनतम रु. १०००।–
 • खुत्रुके बचत GOLDEN : न्युनतम रु. २५०००।– र वार्षिक रुपमा जन्मदिनको उपहार प्रदान ।
 • खुत्रुके बचत DIMOND: न्युनतम रु. ५००००।– र वार्षिक रुपमा जन्मदिनको उपहार प्रदान ।
 • २ वर्ष पछि बचत योजना परिवर्तन गर्न सकिने ।
 • संकलनको लागी संस्थाले निःशुल्क खुत्रुके प्रदान गर्नेछ ।
 • उपहारका लागि खाता संचालन भएको ३ महिना पुगेको हुन पर्नेछ ।
 • न्यूनतम मौज्दात माथी आवश्यकता अनुसार रकम जम्मा गर्न र भिक्न मिल्ने ।

SILVER - %

GOLDEN - %

DIAMOND - ८%

G+P

KHB

९   बिमा बचत
 • सदस्यहरुले विमाको किस्ता भुक्तानी गर्ने उद्देश्यले गरिने बचत हो ।
 • संस्थाबाटै जिवन विमा गरेको भए यस बचतबाट किस्ता भुक्तानी हुने  ।
 • न्युनतम् मौज्दात  रु. ५००।– 
६%

G+P

BB

 १० 

किसान सुपर बचत

 • सदस्यले खाता संचालन गर्न मिल्नेछ ।
 • न्युनतम मौज्दात : रु. ५००।–
 • आवश्यकता अनुसार रकम जम्मा गर्न र झिक्न सकिने ।
८।१०%

   P

KSB

११  

संस्थागत बचत

 

 • संस्था, समुह, गठनले कारोवार गर्ने बचत ।
 • संस्था, समुहले तोकिएको पदाधिकारीको दस्तखतमा भुक्तानी सुविधा ।
 • न्युनतम मौज्दात : रु.१०००।–
६%

P

SB

१२  

क्रमिक बचत

 • सदस्यले निश्चित रकम मासिक नियमित रुपमा बचत गर्दै जाने र निश्चित समय   पश्चात संस्थाबाट एकमुष्ट व्याज सहितको रकम भुक्तानी गर्ने बचतलाई क्रमिक बचत  भनिनेछ ।
 • अवधी : २ देखि ५ बर्ष सम्म ।
 • न्युनतम मौज्दात : रु. ५००।– 
९%

P

KB

 १३ 

विद्यार्थी भविष्य बचत

 • विद्यालय तथा क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई बचत गर्ने बानिको विकास गर्नका लागि गरिएको बचत हो ।
 • न्युनतम मौज्दात : रु १००।–
७।५०%

P

BBB

१४

कर्मचारी राहत बचत

 

 • संघ, संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई मध्यनजर गरी व्यवस्था गरिएको बचत हो ।
 • ईच्छा अनुसार जुनसुकै शाखाबाट पनि रकम जम्मा गर्न र झिक्न मिल्ने ।
 • न्युनतम मौज्दात : रु १००।– खातामा राखि बाँकी रकम झिक्न मिल्ने ।
६%

P

KRB

१५ 

रेमिटान्स बचत

 • संस्थाले बैदेशिक रोजगारीमा जाने सदस्य वा निजका आश्रित परिवारले वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित रकमको सही व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यो बचतको व्यवस्था गरिएको छ ।
 • न्युनतम मौज्दात : रु १०००।–
८%

P

RB