बचत

 
बचतहरु  विवरण तथा बिशेषताहरु व्याजदर
किसान विशेष बचत

व्यापारी फर्महरुले यो खाता संचालन गर्न सक्ने छन् ।

– दैनिक मौज्दातमा ब्याज दिईने ।
– निशुल्क एबिबिएस सेवा
– निशुल्क ए.टी.एम. तथा मोबाईल बैकिंग
– न्यूनतम आवश्यक मौजदात रु.१०००।–

४.५०%
व्यक्तिगत बचत – दैनिक मौज्दातमा ब्याज दिईने ।
– निशुल्क एबिबिएस सेवा
– निशुल्क ए.टी.एम. तथा मोबाईल बैकिंग
– न्यूनतम आवश्यक मौजदात रु.५००।–
५.५०%
संस्थागत बचत – दैनिक मौज्दातमा ब्याज दिईने ।
– निशुल्क एबिबिएस सेवा ।
– तलब भुक्तानी (रकमान्तर) सेवा ।
– आवश्यक न्यूनतम मौजदात रु.१०,०००।–
– निशुल्क चेक कलेक्सन सेवा ।
६%-७%
किसान सुपर बचत – दैनिक मौज्दातमा ब्याज दिईने ।
– निशुल्क एबिबिएस सेवा
– निशुल्क ए.टी.एम. तथा मोबाईल बैकिंग
– न्यूनतम आवश्यक मौजदात रु.१०,०००।–
१०.१०%
नारी बचत

गृहणी महिलाहरुको लागि यो बचत योजना लागु गरिएको छ ।

– दैनिक मौज्दातमा ब्याज दिईने ।
– निशुल्क एबिबिएस सेवा
– निशुल्क ए.टी.एम. तथा मोबाईल बैकिंग
– न्यूनतम आवश्यक मौजदात शुन्य ।–

६.२५%
समुह बचत

समुदायमा रहेका दर्ता भएका वा नभएका समुहहरु जस्तैः आमा समुह, बाल क्लव आदिको लागि यो बचत योजना ल्याईएको छ ।

– दैनिक मौज्दातमा ब्याज दिईने ।
– निशुल्क एबिबिएस सेवा ।
– तलब भुक्तानी (रकमान्तर) सेवा ।
– आवश्यक न्यूनतम मौजदात रु.५,००।–
– निशुल्क चेक कलेक्सन सेवा ।

५.५०%
कर्मचारी बचत (तलब खाता) बचत सँगै जिवन सुरक्षा पनि
– दैनिक मौज्दातमा ब्याज दिईने ।
– निःशुल्क एबिबिएस सेवा ।
– निशुल्क ए.टी.एम. तथा मोबाईल बैकिंग
– निशुल्क चेक कलेक्सन सेवा ।
– ८व्यक्तिगत दुर्घटना भएमा बार्षिक औसत मौज्दात रकमको १० गुणा सम्म वा रु.३ लाख सम्म राहत सुविधा ।
– न्यूनतम आवश्यक मौजदात रु.५००।–
६%
विद्यार्थी भविष्य बचत सुन्दर अनि सुरक्षित भविष्य
– दैनिक मौज्दातमा ब्याज दिईने ।
– निःशुल्क एबिबिएस सेवा ।
– निशुल्क ए.टी.एम. तथा मोबाईल बैकिंग
– मासिक नियमित बचत गरेमा जन्मदिन शुभकामना तथा उपहार ।
– ८व्यक्तिगत दुर्घटना भएमा बार्षिक औसत मौज्दात रकमको १० गुणा सम्म वा रु.३ लाख सम्म राहत सुविधा ।
– ८न्यूनतम मौैज्दात रु.५० हजारमा पुरै परिवारको ५० हजार सम्मको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा ।
– न्यूनतम आवश्यक मौजदात रु.५००।–
६.५०%
३ महिने मुद्धती ३ महिना सम्म नझिक्ने गरि एकमुष्ठ जम्मा गरिने बचतलाई ३ महिने मुद्धती बचत भनिन्छ । ११.५५%
६ महिने मुद्धती ६ महिना सम्म नझिक्ने गरि एकमुष्ठ जम्मा गरिने बचतलाई ६ महिने मुद्धती बचत भनिन्छ । ११.७५%
१ बर्षे मुद्धती १ बर्ष सम्म नझिक्ने गरि एकमुष्ठ जम्मा गरिने बचतलाई १ बर्षे मुद्धती बचत भनिन्छ । १२.०५%
२ बर्षे मुद्धती २ बर्ष सम्म नझिक्ने गरि एकमुष्ठ जम्मा गरिने बचतलाई २बर्षे मुद्धती बचत भनिन्छ । १२.२५%
३ बर्षे मुद्धती ३ बर्ष सम्म नझिक्ने गरि एकमुष्ठ जम्मा गरिने बचतलाई ३ बर्षे मुद्धती बचत भनिन्छ । १२.५५%